Nasze zasady

Dzieci przyprowadzają Rodzice/Opiekunowie do godz. 8.30. O spóźnieniach należy poinformować dzień wcześniej lub telefonicznie , nie później niż do śniadania.

 1. Szatnia nie jest miejscem zabaw, a za zachowanie dzieci odpowiadają Rodzice.
 2. Przedszkole nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przedsionku szatni np. rowerki, sanki, wózki.
 3. Rodzice / Opiekunowie poruszają się po placówce w ochraniaczach na obuwie.
 4. Przy szatni znajdują się tablice, na których umieszczamy wszelkie informacje – zachęcamy do codziennego czytania.
 5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowane są wyłącznie na rachunek bankowy, płatne do 10 tego każdego miesiąca. Wszelkie zmiany opłat należy zgłaszać pisemnie w kancelarii z końcem poprzedzającego miesiąca
 6. Zwolnienia z opłaty stałej ustala Dyrektor, obowiązują 3 miesiące, do wypełnionego wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesiącach brutto.
 7. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do natychmiastowego kontaktu, a w razie konieczności najszybszego stawienia się i odbioru dziecka.
 8. Nauczyciele nie podają dzieciom żadnych leków, udzielają pomocy przedmedycznej.
 9. Zebrania organizujemy wyłącznie dla Rodziców / Opiekunów i nie możemy w tym czasie zapewnić dzieciom właściwej opieki.
 10. Wszelkie informacje o dziecku ( stan zdrowia, sytuacja rodzinna, zmiany zachowania) są nam pomocne we właściwej nad nim opiece.
 11. Rodzice / Opiekunowie odbierają dzieci w godzinach 12- 13 i 15- 18. Inne osoby tylko na podstawie pisemnego upoważnienia Rodziców zawierającego nr dowodu osobistego osoby upoważnionej. Wszelkie zmiany należy zgłaszać nauczycielom. Osobom po niżej 18 r.ż. , jak i budzącym podejrzenie spożycia alkoholu, dziecka nie wydajemy.
 12. Wjazd do Przedszkola od strony ul. Włościańskiej jest tylko przeznaczony dla zaopatrzenia, pracowników, służb gospodarczych i ratowniczych – nie wjeżdżać, nie zastawiać, nie parkować.