KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA nr 361

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

PODSTAWA  PRAWNA

Koncepcja Pedagogiczna Pracy Przedszkola jest zgodna z:

·        ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,  Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i  Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532  i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,  Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 oraz Nr 56 , poz. 458 ),

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

·        ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 147, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1),

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400),

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r.  Nr 4, poz. 17)

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania  dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18),

·        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r., w sprawie nadzoru pedagogicznego

·        Statutem Przedszkola Nr 361 uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w dniu 1.09.2014

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym, i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania.

O  NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Jego atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Ogród przedszkolny jest duży zielony oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup, mieszanych wiekowo (dzieci 3,4,5 letnie),

Przedszkole zatrudnia 27 pracowników, w tym 12 nauczycieli (w tym dyrektor, logopeda) i 15 pracowników administracji i obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:

 • 5 sal dydaktycznych (wyposażonych w nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy).
 • Salę rytmiczną (organizacja zajęć zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości, koncertów),
 • Małą salę do prowadzenia zajęć i pracy indywidualnej.
 • Pokój logopedy
 • Pokój psychologa
 • Salę gimnastyczną

Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.

Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne jest dobrze wyposażone.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. W sali rytmicznej znajduje się telewizor i odtwarzacz DVD dzięki, którym nauka poprzez zabawę jest niezawodną formą aktywizacji wszelkich procesów edukacyjnych. Programy multimedialne zawierają atrakcyjne, kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji. Skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń.

Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.

Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

CELE OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z ZAŁĄCZNIKA

DO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

1.Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2.  Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II.   Procesy zachodzące w przedszkolu

1.    Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

2.    W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III.    Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

1.   Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

2.    Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

3.    Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV.   Zarządzanie przedszkolem

 1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane..

Nauczyciele monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

WSPIERANIE NAUCZYCIELI

•  Wspieranie nauczycieli w sytuacji trudności wychowawczych

•  Szkolenia rad pedagogicznych

•  Szkolenia członków zespołów zadaniowych

•  Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

•  Rozmów z nauczycielami, rodzicami,

•  Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,

•  Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

•  Analizę wytworów dziecięcych,

•  Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,

•  Lustrację sal, tablic, wystawek prac,

•  Arkuszy ocen pracy nauczycieli,

•  Arkuszy samooceny

•  Analizy dokumentacji pedagogicznej,

•  Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

•  Rozwoju zawodowego

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku – luty i czerwiec.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

•  Ciekawe świata

•  Ufne w stosunku do nauczycieli

•  Radosne

•  Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

•  Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

•  Uczciwe i prawdomówne

•  Odpowiedzialne i obowiązkowe

•  Kulturalne i tolerancyjne,

•  Świadome zagrożeń,

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

Wykazuje:

•  Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

•  Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

•  Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

•  Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości

•  Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),

•  Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

•  Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

•  Samodzielność

•  Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Posiada:

•   Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,

•  Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

•  Podstawową wiedzę o świecie;

Umie:

•  Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

•  Posługiwać się zdobyczami techniki

Rozumie, zna przestrzega:

•  Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

•  Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

•  Zasady kultury współżycia, postępowania ,

•  Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

•  Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

Nie obawia się:

•  Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

•  Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

•  Wykazać inicjatywy w działaniu,

•  Wyrażania swoich uczuć,

Dziecko ma prawo do:

•  Życia i rozwoju

•  Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,

•  Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

•  Spokoju i samotności, gdy tego chce

•  Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

•  Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

• Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą

• Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi

• Wspólnoty w grupie

• Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

• Pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia

• Nauki, informacji , badania i eksperymentowania

• Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw

• Oświadczania konsekwencji swojego zachowania

• Zdrowego żywienia

ZASADY , METODY PRACY

Akceptuj, toleruj, wspieraj – wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę

Do metod tych należą m.in.

 1. Metoda prof. E. Gruszczyk -Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 2. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 3. Opowieść ruchowa – drama
 4. Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 5. Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych, graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
 6. Metoda Dobrego Startu – metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania – alfabet piosenek – śpiewane literki – wierszyki do rysowania
 7. Bajkoterapia
 8. Burza mózgów – metoda aktywizująca , pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Program Adaptacyjny – mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola,

Cele adaptacji

• Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola

• Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole

• Nawiązanie kontaktu z rodzicami celu ułatwienia dalszej współpracy

• Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci

• Poznanie się i integracja rodziców między sobą

Pomoc dziecku w adaptacji

•  Wcześniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,

•  Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,

•  Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,

•  Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy, spacery,

•  Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,

•  Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,

•  Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,

•  Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),

•  Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,

•  Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: festyny, uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

Pomoc rodzicom

•  Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

•  Przygotowanie ankiet dla rodziców,

•  Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej cyklu spotkań adaptacyjnych,

•  Wydanie biuletynu informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, zawierającego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

•  Zorganizowane cyklu spotkań w przedszkolu:

•  Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem wychowawcą ich dzieci oraz psychologiem (temat spotkania: problem adaptacji dzieci do przedszkola),

•  Spotkania nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami (minimum 5 spotkań).

Program Wychowawczy – uczy porozumiewać się w grupie, zgodnie funkcjonować w zabawie, dzieci odwołują się do kodeksów zachowań i wartości moralnych, znają prawa dziecka. Ustalone zasady i normy postępowania, regulaminy bezpieczeństwa stosują w kontaktach indywidualnych w zabawach zespołowych.

Mamo, tato, wolę wodę – kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu nażycie i zdrowie

Kubusiowi przyjaciele natury – organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców , i nauczycieli. , wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia , samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Czyste powietrze wokół nas – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców

Miejski program edukacji ekologicznej, Program edukacji kulturalnej oraz programy własne – mają za zadanie zwiększyć aktywność dzieci, wpłynąć na rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej dzieci, zaspokoić potrzebę ruchu a także zmniejszyć natężenie hałasu.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia

 • Nasze cele wychowania i nauczania
 • Działania zorientowane na dziecko
 • Aktualne pory roku
 • Święta i uroczystości

Tradycje przedszkola (pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, bale karnawałowe, warsztaty świąteczne, Święto Babci i dziadka, święto mamy i taty, międzyprzedszkolne przeglądy twórczości teatralnej i muzycznej, miedzyprzedszkolne konkursy plastyczne, pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły, czytanie bajeczek przez nauczycieli i rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, pikniki rodzinne

Zaobserwowane pozytywne efekty pracy z wyżej wymienionymi metodami:

•  Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach

•  Potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności

•  Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni

•  Pomoc w wyzbyciu się nieśmiałości

•  Gotowość do nauki czytania i pisania

•  Rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji i uwagi

•  Liczenie obiektów wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub konkretach

• Niwelowanie trudności i niepowodzeń w nauce matematyki

• Pozytywny wpływ na odporność emocjonalną – radzenie sobie w sytuacjach trudnych

• Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole

Dzieci bardzo polubiły te zajęcia, na których oprócz słuchania angażowały, ruch, gest, czynnie uczestniczyły w poznawaniu nowych treści i wiadomości.

ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka – są nimi;

 • Zasada indywidualizacji

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności

2.  Zasada samodzielności

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

3.  Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

DZIALANIA PODNOSZACE JAKOŚC PRZEDSZKOLA

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE

1. Nagradzanie pochwałą i uznaniem

2. Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności

3. Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy.

4. Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela

5. Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka

6. Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

1. Tłumaczenie i wyjaśnianie

2. Ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji

3. Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka

4. Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

5. Czasowe odebranie przyznanego przywileju

6. Odsunięcie od zabawy – polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

•  Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników

•  Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych, po I semestrze i końcowej

•  Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności

•  Rozmowy indywidualne z rodzicami

•  Wymiana doświadczeń ze specjalistami

•  Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

•  Wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w programach PDW, IPET

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

•  Obserwacji funkcjonowania w grupie

•  Wytworów prac dzieci

•  Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci

•  Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy)

•  Rozmowy

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

•  Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka

•  Rozmowy indywidualne z rodzicami

•  Organizowanie dni otwartych

•  Organizowanie zebrań, warsztatów

•  Omawianie arkuszy diagnostycznych

•  Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu

•  Organizowanie zajęć otwartych

•  Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawani i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

– wybitnych uzdolnień,

– niepełnosprawności,

– niedostosowania społecznego,

– zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

– specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,

– zaburzeń komunikacji językowej,

– choroby przewlekłej,

– zaburzeń psychicznych,

– sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

– zaniedbań środowiskowych,

– trudności adaptacyjnych,

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

•  Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

•   Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:

a) poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),

b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,

e) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

f)  działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

•  rodziców,

•  nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

•  specjalisty,

•  poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

– zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

– porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

REALIZOWANE PROGRAMY

 • „Od przedszkolaka do pierwszaka” program wychowania przedszkolnego Iwona Broda
 • Program wychowawczy wynikający z głównej koncepcji przedszkola
 • „Przyjaciel przyrody” – edukacja ekologiczna,
 • „Poznaj mój kraj, jego tradycje i kulturę”
 • „Żeby Jan czytał – czytajmy Jasiowi”
 • ”Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”
 • „Wiem co jem”
 • „Adaptacja dziecka 3 letniego” – program adaptacyjny
 • „Spotkania z Leonem”
 • „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 5-6 letnich”

 

Formy pracy

•  praca indywidualna

•  praca w małych zespołach

•  praca z całą grupą

•   „otwarte drzwi” ( zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne i zajęci otwarte dla rodziców)

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współprace z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

•  Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

• Wszechstronny rozwój dziecka,

• Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

• Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

• Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

• Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole

•  Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

•  Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

•  Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

•  Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

•  Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

•  Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

•  Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

•  Zebrania grupowe,

•  Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

•  Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

•  Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,

•  Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,

•  Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,

•  Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy,

•  Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: Dzień KEN, pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, piknik rodzinny, kiermasze i loterie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.

•  Konkursy, wycieczki,

•  Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy

WSPÓPŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:

•  Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

•  Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

•  Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

•  Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

•  Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

•   Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

•   zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

Współpracujemy z :

Urzędem Miasta (udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),

Komendą Stołeczną Policji i Strażą Miejska (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),

Szkołą Główną Służby Pożarniczej

Szkołą Podstawową nr 92 i 267

Przedszkolami z Dzielnicy Żoliborz

Towarzystwem „Nasz Dom” (udział w akcji ”Góra Grosza”),

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3, Schroniskiem dla zwierząt w Józefowie k/Legionowa, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem „Monar”

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

•  Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

•  Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

•  Prowadzenie kroniki przedszkola

•  Organizacja uroczystości przedszkolnych,

•  Prowadzenie strony internetowej placówki,

•  Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

•  Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWALUACJA KONCEPCJI

Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję.

Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.

Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian

Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych

Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych.

Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie

i   wnioskować o zmiany w koncepcji

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

W zakresie bazy:

Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny, wyłożenie powierzchni miękkiej w ogrodzie

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej Wdrażanie innowacji pedagogicznej

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności, doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem, współpracowanie z nauczycielami innych placówek celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy, zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach i kampaniach społecznych. Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu .

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014-2018

ZADANIA

Rok szkolny 2014/15

Pobudzanie i wyzwalanie zainteresowań książką jako źródła wiedzy o świecie i informacji z różnych dziedzin życia – Książka Nasz Przyjaciel, który uczy, bawi i wychowuje”

Rok szkolny 2015/16

Edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw proekologicznych, rozumienie roli czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi – Chronię środowisko naturalne

Rok szkolny 2016/17

Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa, odporność psychiczna i fizyczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego . Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa – Dbam o swoje zdrowie

Rok szkolny 2017/18

Mały badacz i odkrywca – rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie