Przedszkole 361 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej:  2015-05-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2021-02-25.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
–  Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
–  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
–  Dokumenty  w  PDF nie są dokumentami edytowalnymi
Data sporządzenia  Deklaracji i  metoda oceny  dostępności    cyfrowej
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi – ostatnie dnia: 2021-02-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny     przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i  dane   kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony  internetowej prosimy o kontakt z Panią Martą Płochocką – Stolarską
e-mail: przedszkole361@interia.pl

telefon: 226333892
Procedura skargowo-wnioskowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie  zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową
lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla   niej sposób     przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny   sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej,   lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich

Dojazd do Przedszkola 361:

Budynek Przedszkola 361 znajduję się w środku osiedla Sady Żoliborskie III, w odległości 240 m od skrzyżowania ul. Broniewskiego i ul. Włościańskiej w kierunku wschodnim.

Dojazd tramwajem nr 22, 28, 33, 35 – przystanek Włościańska lub autobusem nr 114, 303 – przystanek Włościańska. Przejście dla pieszych przez skrzyżowanie ul. Broniewskiego z ul. Włościańską wyposażone w sygnalizację świetlną, dźwiękową i dotykową. 

Metrem I linia – stacja Marymont, wyjściem północnym (ruchome schody, winda) w kierunku ul. Włościańska, 600 m wzdłuż ul. Włościańskiej do poprzecznej drogi osiedlowej w lewo, u wylotu której znajduje się szlaban. Szlaban jest otwierany po kontakcie z Przedszkolem 361.

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zalecane jest sprawdzenie aktualnych informacji na stronie http://www.wtp.waw.pl

Pieszo/samochód/taksówka – od skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Włościańską 240 m w kierunku ul. Włościańskiej do drogi osiedlowej w prawo. Chodnik dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim, bez barier architektonicznych. Najbliższy postój taksówek na ul. Elbląskiej w odległości ok. 350 m.

Przy budynku Przedszkola od strony północnej są 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych z oznaczeniem poziomym i pionowym.

Wejście do budynku Przedszkola 361:

Wejście I ( od strony wschodniej) do budynku Przedszkola 361: nad wejściem na zadaszeniu tablica urzędowa. 7stopni schodów z przetłoczeniami sygnalizującymi krawędzie stopni wraz z poręczami po obu stronach, brak podjazdu dla wózków. Ze względów bezpieczeństwa drzwi, otwierane na zewnątrz, zamknięte – dzwonek po prawej stronie na wys. 150 cm. Drzwi dwuskrzydłowe o szer. 120 cm prowadzą do przedsionka o wym. 3 x 3,5 m z przejściem do korytarza drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. 160 cm. Następnie przejście do holu głównego drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. 160 cm.

Wejście II (od strony północnej) furtką o szer. 90 cm. Prowadzącą chodnikiem do schodów 17 stopniowych w dół z półpiętrem i pochylnią dla wózków dziecięcych (ok. 45°), poręczami po obu stronach schodów i przy pochylni. Krawędzie stopni schodów posiadają przetłoczenia sygnalizujące krawędź stopnia. Kratka odpływowa przy drzwiach. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szer. 180 cm, otwierane na zewnątrz kodem lub dzwonkiem umieszczonym na wys. 130 cm. Wejście prowadzi do przedsionka o wym. 3,5 x 4 m, następnie drzwi dwuskrzydłowe o szer. 160 cm. prowadzące do szatni dziecięcej i pomieszczeń technicznych. Brak możliwości podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Wejście III – alternatywne ( od strony zachodniej) furtką o szerokości 90 cm i prowadzącym chodnikiem wzdłuż budynku do furtki ogrodowej dwuskrzydłowej o szer. 120 cm zamykanej od wewnętrznej strony na zawias. Następnie chodnikiem wzdłuż budynku i w lewo do drzwi dwuskrzydłowych o szer. 140 cm z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich bezpośrednio do holu głównego. Możliwość otwarcia po uprzednim kontakcie z Przedszkolem 361.

Obsługa klientów Przedszkola 361:

Wejście I i III prowadzą bezpośrednio do holu głównego z częścią otwartą i częścią zamkniętą przeszkloną i korytarzem z możliwością minięcia się dwóch osób, gdzie znajduje się gabinet Dyrektora Przedszkola 361 i Sekretariat, gabinet psychologa i WC dla dorosłych. W części otwartej holu wejścia do poszczególnych 5 sal dydaktycznych i pomieszczeń zaplecza oraz klatka schodowa do szatni dziecięcej. Klatka schodowa z półpiętrem wyposażona w poręcze dla dorosłych i poręcze dla dzieci. Poszczególne krawędzie stopni zaznaczone kolorową taśmą.

Wejście/wyjście II prowadzą do holu i szatni dziecięcej oraz klatki schodowej na wyższą kondygnację.

Brak windy na poszczególne kondygnacje.

W budynku nie ma oznaczeń w języku Braill´a i pętli indukcyjnej. Toaleta – brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku Przedszkola 361 po uprzednim kontakcie z przedszkolem. Brak możliwości tłumacza migowego PJM. Zapewnia się asystę oddelegowanego pracownika Przedszkola 361 po wcześniejszym kontakcie.

Ewakuacja

Ewakuacja ogłaszana jest sygnałem dźwiękowym, prowadzona z poszczególnych sal dydaktycznych, klatką schodową  i wejściem/wyjściem I, II i III . 

Aplikacje mobilne                                       
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.