ZARZĄDZENIE NR 18/2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA 361

Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R.

W SPRAWIE PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA 361 I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

PODTAWA PRAWNA:

Art. 95 a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

Art. 30b, 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394)

Zarządza się

§ 1

Wprowadzania się Procedurę organizacji pracy Przedszkola 361 i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego .

§ 2

Procedura stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Procedura wchodzi w życie dnia 1 września 2020 r.

§ 4

Zobowiązuję się pracowników Przedszkola 361, rodziców/opiekunów prawnych do zapoznania się z w/w Procedurą.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020

Dyrektora Przedszkola 361

Z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Procedura organizacji pracy Przedszkola 361 w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Przedszkola 361 w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Przedszkolu 361 w Warszawie.

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor Przedszkola 361 w Warszawie.

IV. Postanowienia ogólne

1. Procedurę należy stosować w Przedszkolu 361 w Warszawie.

2. Do Przedszkola 361 może przychodzić tylko:

a) dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Dziecko może być przyprowadzany do Przedszkola 361 i z niego odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

4. Przez objawy o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3) rozumie się:

podwyższoną temperaturę ciała,

ból głowy i mięśni,

ból gardła,

kaszel,

duszności i problemy z oddychaniem,

uczucie wyczerpania,

brak apetytu.

5. Ogranicza się na terenie Przedszkola 361 przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie Przedszkola 361 możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Przedszkola 361 osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4).

8.Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady :1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika przedszkola min, 1,5 m.

9. Nauczyciele poszczególnych grup ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

10.W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można polecić pracę zdalną.

V. Higiena i dezynfekcja

1.Wszystkie dzieci i pracownicy Przedszkola 361 zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie Przedszkola 361 obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.

3. Przedszkole 361 wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Przedszkole 361 wyposażone jest w bezdotykowe termometry. W przypadku użycia innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

6. Na terenie Przedszkola 361 przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach dydaktycznych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych, powierzchniach dotykowych – poręczach, klamkach i powierzchniach płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

7. Przed wejściem do budynku Przedszkola 361 obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 2 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).

8. Przed wejściem do budynku Przedszkola 361 i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

9. Przy wejściu do Przedszkola 361 umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 3 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

11. W przypadku korzystania przez pracowników przedszkola z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych zapewniony jest pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

12. Z sali, w której przebywają dzieci, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

VI. Organizacja pracy Przedszkola 361

1. Zapewnia się taką organizację pracy Przedszkola 361, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup dzieci na terenie przedszkola (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć, zabaw i zajęć w ogrodzie) oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

2. Sale dydaktyczne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

3. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w ogrodzie.

4. W szatni jednorazowo może przebywać 5 rodziców/opiekunów z dzieckiem/dziećmi z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.

5. Dzieci posiadają własne przybory (tj. pościel, piżama, ubranie na zmianę i pakiety edukacyjne).

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola zbędnych przedmiotów.

7. Przedszkole organizuje zajęcia w sali gimnastycznej lub innym pomieszczeniu , jeśli istnieje taka konieczność .

VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków

1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/ Nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby dzieci nie wymieniały się zabawkami a opiekunowie powinni zadbać o ich regularne czyszczenie i dezynfekcję.

2. Wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdym posiłku.

5. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w salach dydaktycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

7. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika Przedszkola 361 wyznaczonego przez dyrektora .

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców i ustalić konieczność sposobu odebrania dziecka z przedszkola.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ( max. 30 minut).

5. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.

6. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji. ( Zalecenia MEN i GIS dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej)

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika Przedszkola 361

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7. Dyrektor Przedszkola 361 zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika przedszkola/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy Przedszkola 361 nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola 361

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor Przedszkola 361 o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor Przedszkola 361 zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba .

XII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.4) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,

Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 32 58 958,

Kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900

Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.