UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art.13 ust.1 pkt2 z związku z ust.5 z dnia 14 grudnia 2-16 roku Prawo oświatowe:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu zostaje zniesiona, kwota dzienna za wyżywienie zostaje bez zmian i wynosi 8, 50 zł. ( osiem złotych pięćdziesiąt groszy).