W poniedziałek 11 czerwca grupa 4 i 5 pojadą na ostatnią wycieczkę w tym roku szkolnym. Celem wycieczki będzie zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie w formie gry miejskiej pt. „Pogromcy Bazyliszka”. Dzieci będą podążać tropem legendarnych postaci, m.in.: Bazyliszka, Syrenki Warszawskiej, Złotej Kaczki, Diabła Chmielorza, księcia zaklętego w kamień, etc. Przeniosą się w bajkowy świat i będą odkrywać różne tajemnice za pomocą specjalnie przygotowanych zadań. Będzie rywalizacja i zdobywanie punktów oraz pokonywanie różnych trudności. Do zdobycia certyfikat. W zabawie wezmą udział animatorzy i przewodnicy turystyczni. Zapraszamy.

Wyjazd z przedszkola o godz. 9.00 Powrót ok. godz. 13.30.

Koszt wycieczki – 50,-/os. Cena obejmuje przejazd autokarem klasy turystycznej, wszystkie wymienione powyżej atrakcje, opiekę animatorów i licencjonowanych przewodników.

Wpłaty przyjmują nauczycielki w grupach do 8 czerwca (piątek). Jest to termin ostateczny. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieobecności dziecka nie zwracamy kosztów za autokar. Możliwy będzie zwrot tylko za udział w grze miejskiej. Dodatkowe informacje u nauczycieli w grupach.

Śniadanie w dniu wycieczki o godz. 8.15 (prosimy o punktualność).

W czwartek 14 czerwca grupy 1, 2 i 3 pojadą na ostatnią w tym roku szkolnym wycieczkę do Parku Łazienki Królewskie. Tam wezmą udział w grze terenowej pt. „Przyjaciele Króla Stasia”. Dzieci odwiedzą dwór królewski i zobaczą, co jadał król. Dowiedzą się także, jakiej słuchał muzyki i czy oglądał filmy, jak wysyłał wiadomości do znajomych i jaką nosił fryzurę, czy dworzanie myli zęby i jak kąpali się w łazienkach. Dzieci poznają tańce dworskie i główne obiekty parku, a wszystko w formie zabawy, zagadek i zadań do wykonania, jak w prawdziwej grze. Dzieciom pomagać będą animatorzy i przewodnicy warszawscy. Zapraszamy.

Wyjazd z przedszkola o godz. 9.00 Powrót ok. godz. 13.30

Koszt wycieczki – 50,-/os. Cena obejmuje przejazd autokarem i minibusem klasy turystycznej, wszystkie wymienione powyżej atrakcje, opiekę animatorów i licencjonowanych przewodników.

Wpłaty przyjmują nauczycielki w grupach do 11 czerwca (poniedziałek). Jest to termin ostateczny. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieobecności dziecka nie zwracamy kosztów za autokar. Możliwy będzie zwrot tylko za udział w grze terenowej. Dodatkowe informacje u nauczycieli w grupach.

Śniadanie w dniu wycieczki o godz. 8.15 (prosimy o punktualność).

Uwaga Rodzice

Potwierdzeniem zapisu dziecka zakwalifikowanego na akcję letnią do naszego przedszkola jest wniesienie opłaty w wysokości 85 zł na rachunek

43 1030 1508 0000 0005 5098 0053 w terminie do 15 czerwca br.

W treści należy wpisać :

Imię i nazwisko dziecka – Przedszkole 361

 

 

 

Akcja letnia w Przedszkolu 361 odbywać się będzie :

I turnus 03.07 – 14.07

zasady i kryteria: edukacja.warszawa.pl

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
lipiec – sierpień 2018 r.
L.p. Etap/czynność Rozpoczęcie – Zakończenie Liczba dni zadania Uwagi
od do
ETAP OFERTY
1 Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu i zasad prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne marzec 2018 r. BE
2 Szkolenia dla WOW, dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych 6 marca 8 marca 3 dni ASSECO + BE
(3 dni – 3 grupy dziennie 8.30 – 16.30)
3 Wprowadzenie do SYSTEMU oferty placówek dyżurujących
(opis przedszkola/szkoły+okres dyżuru+limit miejsc+opłaty
za żywienie+nr konta)
9 marca 19 marca 7 dni roboczych automatyczne zamkniecie etapu przez ASSECO
dla placówek
4 Uzupełnienie w systemie danych dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego – w SYSTEMIE są dane dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego wg stanu
z 28 lutego 2018 r.
19 marca 23 marca
5 Sprawdzenie przez WOW wprowadzonej oferty 20 marca 23 marca
6 Zamknięcie przez WOW etapu wprowadzania oferty 23 marca
(do godz. 15.00)
7 Zamkniecie przez BE etapu wprowadzania oferty 30 marca
(do godz. 15.00)
ETAP ZAPISÓW
8 Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wniosku o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w SYSTEMIE zapisu na dyżury wakacyjne
(druk przygotuje BE)
* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji muszą otrzymać nowe hasła wygenerowane z systemu przez dyrektora przedszkola/szkoły,
* dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych korzystają z hasła do systemu rekrutacyjnego.
16 kwietnia do 14 maja
(do godz. 15.00)
W trakcie trwania zapisów rodzice mogą występować o wydanie pierwszego
lub kolejnego hasła dostępu – w przypadku zagubienia hasła
9 Uruchomienie SYSTEMU zapisów na dyżury wakacyjne 30 kwietnia (godz. 9.00) System dostępny jest
dla rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w SP
10 Uruchomienie dla rodziców możliwości logowania się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne, uzupełnienia/poprawienia danych
i wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
od 30 kwietnia
(godz. 9.00)
do 14 maja
(do godz. 15.00)
Od 14 maja wyłączona zostanie dla rodziców możliwość wprowadzania  wniosków
11 Złożenie wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych  turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru od 30 kwietnia
(godz. 9.00)
15 maja
(do godz. 17.00)
12 Potwierdzanie wniosków w SYSTEMIE przez dyżurujące przedszkole/szkołę pierwszego wyboru od 30 kwietnia
(godz. 9.00)
16 maja
(do godz. 14.00)
13 Zamknięcie przez dyrektora etapu składnia i potwierdzania wniosków 16 maja
(do godz. 14.00)
14 Zamknięcie przez WOW etapu składnia i potwierdzania wniosków 16 maja
(do godz. 15.00)
15 Zamknięcie przez BE etapu składnia i potwierdzania wniosków 16 maja
(do godz. 16.00)
16 Ustalenie przez dyrektora przedszkola/szkoły kolejności przyjęć na dyżur wakacyjny 17 maja
(do godz. 8.00)
18 maja
(do godz. 14.00)
17 Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć 18 maja
(do godz. 14.00)
18 Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności przyjęć 18 maja
(do godz. 15.00)
19 Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności przyjęć 18 maja
(do godz. 16.00)
20 Dostosowanie liczby miejsc w dyżurujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: 21 maja  24 maja
Analiza w dzielnicach raportów dot. liczby dzieci ubiegających się
o przyjęcie do dyżurujących przedszkoli/szkół i przekazanie do BE wniosków o korektę oferty (liczby miejsc)
21 maja 23 maja
(do godz. 15.00)
Korekta oferty – liczby miejsc przez BE 21 maja 24 maja
21 Przydział dzieci do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 24 maja
Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego 25 maja
(od godz. 8.00)
25 maja
(do godz. 12.00)
22 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny 25 maja – godz. 13.00
(piątek)
Rozsyłanie wiadomości
maili do rodziców – od godz. 13.00.Dyrektor przedszkola, przekazuje rodzicom, którzy nie mają dostępu
do Internetu informację
o miejscu zakwalifikowania dziecka na dyżur wakacyjny.Rodzice dzieci niezakwalifikowanych otrzymują mailem informację o możliwości zapisania dziecka
do przedszkola/szkoły,
w którym są jeszcze wolne miejsca.
23 Opublikowane wykazu wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych 25 maja godz. 14.00 Wykaz wolnych miejsc, zawiera dane o wolnych miejscach po zakończeniu kwalifikacji.

Wykaz aktualizuje się o miejsca, na które zostały przyjęte dzieci, które wcześniej nie kandydowały do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego

24 Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu na dyżur wakacyjny
do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie
w okresie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
25 maja 15  czerwca Dyrektorzy przedszkoli/szkół mają dostęp do raportu o adresach mailowych do rodziców.

System powinien umożliwiać wysyłanie maili do rodziców o wysokości opłaty i nr konta, na które należy wnieść opłatę za  żywienie.

25 Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o potwierdzeniach woli zapisu (wniesionych opłatach) 25 maja 19 czerwca
(do godz. 15.00)
26 Wprowadzenie do SYSTEMU danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. 25 maja
(od godz. 14.00)
19 czerwca
(do godz. 14.00)
27 Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu 19 czerwca
(do godz. 15.00)
28 Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu 19 czerwca
(do godz. 15.30)
29 Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu 19 czerwca
(do godz. 16.00)
30 Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych do dyżurującego przedszkola/szkoły 20 czerwca
(od godz. 8.00)
20 czerwca
(do godz.12.00)
31 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny 20 czerwca – godz. 13.00
(środa)
Rozsyłanie wiadomości
do rodziców drogą elektroniczną
od godz. 13.00.Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte otrzymują mailem informację
o możliwości zapisania dziecka
do przedszkola/szkoły,
w której są wolne  mamiejsca.
32 Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach
w dyżurujących przedszkolach/szkołach
20 czerwca – godz. 14.00
33 Wprowadzenie do SYSTEMU (przez dyrektora przedszkola/szkoły)  danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych od 20 czerwca
(od godz. 14:00)

 

 

 

Uwaga Rodzice dzieci 5 i 6 letnich

W każdą środę od 07.02 odbywać się będą zajęcia karate dla grupy 4 i 5 .

Zajęcia są bezpłatne finansowane przez Urząd Miasta.