DRODZY RODZICE!

Rada Pedagogiczna Przedszkola 361 podjęła decyzję, co do wyboru pakietów edukacyjnych dla dzieci na przyszły rok szkolny (2019/2020). Prosimy o zakup ćwiczeń graficznych potrzebnych do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

PAKIETY DLA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW:

  • 2013 – ZESTAW PT. „DZIECIAKI W AKCJI. SZEŚCIOLATKI.” – w skład pakietu wchodzą: 4 części kart pracy, wyprawka plastyczna. Wyd.: NOWA ERA. ROK WYDANIA 2019!
  • 2014 – ZESTAW PT. „DZIECIAKI W AKCJI. PIĘCIOLATKI. ” – w skład pakietu wchodzą: 4 części kart pracy, wyprawka plastyczna. Wyd.: NOWA ERA.
  • 2015 – ZESTAW PT. „DZIECIAKI W AKCJI. CZTEROLATKI” – w skład pakietu wchodzą: 4 części kart pracy, wyprawka plastyczna. Wyd.: NOWA ERA.
  • 2016 – ZESTAW PT. „DZIECIAKI W AKCJI. TRZYLATKI” – w skład pakietu wchodzą: karty pracy, wyprawka plastyczna. Wyd.: NOWA ERA.

Prosimy, aby dzieci przyniosły pakiety zaraz na początku roku szkolnego.

Pakiety są w sprzedaży w pudełkach, tzw. BOX. Prosimy o kupowanie pakietów najlepiej od 1 VIII, ponieważ dla młodszych roczników niektóre pakiety będą drukowane dopiero podczas wakacji.

 

Akcja letnia – Harmonogram

Hasła do systemu pozostają takie same jak w latach ubiegłych, bądź takie same jak przy rekrutacji do szkół i przedszkola . Istnieje możliwość odzyskania hasła poprzez system rekrutacyjny w którym zgłaszane jest dziecko na akcję letnią.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
lipiec – sierpień 2019 r.
L.p. Etap/czynność Rozpoczęcie – Zakończenie Liczba dni zadania Uwagi
od do
ETAP OFERTY
1 Podanie do publicznej wiadomości planu dyżurujących placówek  oraz harmonogramu i zasad prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne grudzień 2018 r. / styczeń 2019 r. BE
2 Szkolenia dla WOW, dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych 26 lutego 27 lutego 2 dni ASSECO + BE
3 Wprowadzenie do SYSTEMU oferty placówek dyżurujących
(opis przedszkola/szkoły+okres dyżuru+limit miejsc+opłaty
za żywienie+nr konta)
26 lutego 7 marca 8 dni roboczych automatyczne zamkniecie etapu przez ASSECO
dla placówek
4 Uzupełnienie w systemie danych dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego – w SYSTEMIE są dane dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego wg stanu
z 20 lutego 2019 r.
26 lutego 8 marca
5 Sprawdzenie przez WOW wprowadzonej oferty 8 marca 12 marca
6 Zamknięcie przez WOW etapu wprowadzania oferty 12 marca
(do godz. 15.00)
7 Zamkniecie przez BE etapu wprowadzania oferty do 15 marca
(do godz. 16.00)
ETAP ZAPISÓW
8 Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wniosku o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w SYSTEMIE zapisu na dyżury wakacyjne
(druk przygotuje BE)
Wydawanie haseł w przedszkolach i szkołach.
* dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji muszą otrzymać nowe hasła wygenerowane z systemu przez dyrektora przedszkola/szkoły;
14 marca
(od godz. 8.00)
do 1 kwietnia
(do godz. 15.00)
W trakcie trwania zapisów rodzice mogą występować o wydanie pierwszego
lub kolejnego hasła dostępu – w przypadku zagubienia hasła
9 Uruchomienie SYSTEMU zapisów na dyżury wakacyjne 19 marca (godz. 9.00) System dostępny jest
dla rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w SP
10 Uruchomienie dla rodziców możliwości logowania się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne, uzupełnienia/poprawienia danych
i wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
od 19 marca
(godz. 9.00)
do 1 kwietnia
(do godz. 24.00)
Od 2 kwietnia wyłączona zostanie dla rodziców możliwość wprowadzania  wniosków
11 Złożenie wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych  turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru od 19 marca
(godz. 9.00)
do 2 kwietnia
(do godz. 16.00)
12 Potwierdzanie wniosków w SYSTEMIE przez dyżurujące przedszkole/szkołę pierwszego wyboru od 19 marca
(godz. 9.00)
do 3 kwietnia
(do godz. 14.00)
13 Zamknięcie przez dyrektora etapu składnia i potwierdzania wniosków 3 kwietnia
(do godz. 14.00)
14 Zamknięcie przez WOW etapu składnia i potwierdzania wniosków 3 kwietnia
(do godz. 15.00)
15 Zamknięcie przez BE etapu składnia i potwierdzania wniosków 3 kwietnia
(do godz. 16.00)
16 Ustalenie przez dyrektora przedszkola/szkoły kolejności przyjęć na dyżur wakacyjny 4 kwietnia
(od godz. 8.00)
5 kwietnia
(do godz. 14.00)
17 Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć 5 kwietnia
(do godz. 14.00)
18 Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności przyjęć 5 kwietnia
(do godz. 15.00)
19 Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności przyjęć 5 kwietnia
(do godz. 16.00)
20 Dostosowanie liczby miejsc w dyżurujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: 8 kwietnia  25 kwietnia
Analiza w dzielnicach raportów dot. liczby dzieci ubiegających się
o przyjęcie do dyżurujących przedszkoli/szkół i przekazanie do BE wniosków o korektę oferty (liczby miejsc)
8 kwietnia 16 kwietnia
Korekta oferty – liczby miejsc przez BE 8 kwietnia  25 kwietnia
21 Przydział dzieci do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 25 kwietnia
Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego 26 kwietnia
(od godz. 8.00)
26 kwietnia
(do godz. 12.00)
22 Informacja o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur wakacyjny 26 kwietnia – godz. 13.00
(piątek)
Rozsyłanie wiadomości
maili do rodziców – od godz. 13.00.Dyrektor przedszkola, przekazuje rodzicom, którzy nie mają dostępu
do Internetu informację
o miejscu zakwalifikowania dziecka na dyżur wakacyjny.Rodzice dzieci niezakwalifikowanych otrzymują mailem informację o możliwości zapisania dziecka
do przedszkola/szkoły,
w którym są jeszcze wolne miejsca.
23 Opublikowane wykazu wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych 26 kwietnia godz. 14.00 Wykaz wolnych miejsc, zawiera dane o wolnych miejscach po zakończeniu kwalifikacji.

Wykaz aktualizuje się o miejsca, na które zostały przyjęte dzieci

24 Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu na dyżur wakacyjny
do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie
w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
26 kwietnia 10 maja Dyrektorzy przedszkoli/szkół mają dostęp do raportu o adresach mailowych do rodziców.

System umożliwi wysyłanie maili do rodziców z nr konta, na które należy wnieść opłatę za  żywienie.

25 Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o potwierdzeniach woli zapisu (wniesionych opłatach) 26 kwietnia  do 15 maja
(do godz. 15.00)
26 Wprowadzenie do SYSTEMU danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. 26 kwietnia
(od godz. 14.00)
15 maja
(do godz. 14.00)
27 Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu do 15 maja
(do godz. 15.00)
28 Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu do 15 maja
(do godz. 15.30)
29 Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu 16 maja
(do godz. 15.00)
30 Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych do dyżurującego przedszkola/szkoły 17 maja
(od godz. 9.00)
17 maja
(do godz.12.00)
31 Informacja o przyjęciu dzieci na dyżur wakacyjny 17 maja – godz. 13.00
(piątek)
Rozsyłanie wiadomości
do rodziców drogą elektroniczną
od godz. 13.00.
32 Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach
w dyżurujących przedszkolach/szkołach
17 maja – godz. 14.00
33 Wprowadzenie do SYSTEMU (przez dyrektora przedszkola/szkoły)  danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych od 17 maja
(od godz. 14:00)

 

Szanowni Państwo

Obchodzone w dniach 22 wrześnią Żoliborskie Dni Seniora to świetna okazja do rozpoczęcia akcji czytania dzieciom oraz włączenie do tej inicjatywy Babcie i Dziadków.  Zapraszamy więc do grup chętnych dziadków, którzy znajdą chwilę czasu na poczytanie bajki lub wierszy.  Akcja potrwa cały rok szkolny.

Zajęcia przedszkolne:

Poniedziałek – Środa  9.00 do 11.00 Rytmika

Wtorek – Czwartek 8.30 do 10.30 Język angielski

Wtorek 9.15 do 11.15 Gimnastyka korekcyjna

Czwartek 14.00 do 15.00 Karate (grupa 3,4,5)

 

 

 

 

.